Home

Landssvikoppgjøret i norge

Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945.Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk. Landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av det nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig. Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk. under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Landssvikoppgjøret inneholder ikke saker på personer som utelukkende ble etterforsket eller beskyldt for. intim omgang med okkupasjonsmakten (tyskerjenter) brudd på prisforskriftene; medlemskap i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking; medlemskap i Nasjonal Samling før høsten 194 Landssvikoppgjøret Landssvikoppgjøret i Norge var ett oppgjør som tok sikte på å dømme alle som hadde vært medlem i NS - inkludert også passivt medlemskap -, eller som hadde fungert som tyskerenes hjelpere under krigen. Oppgjøret begynte med arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8 Mai 1945.Under oppgjøret var det særlig paragraf 86- som forbød al Landssvikoppgjøret i Norge Den 22. januar 1952 ba Stortinget Regjeringen om å sette ned et sak kyndig og allsidig sammensatt utvalg for å bearbeide det materiale og vurdere de erfaringer som var samlet under rettsoppgjøret. Saken ble også i 1953 tatt opp i Stortinget, og den 8. oktober 1954 nedsatte Jus tisdepartementet et utvalg til å legge fram en plan for det arbeid som den fremtidige.

landssvikoppgjøret. Som bakgrunn for statistikken er det tatt med en oversikt over lovgrunnlaget, de forhold landssvikoppgjøret gjelder, Rettsoppgjøret med landssvikere og krigsforbrytere i Norge — i Nordisk Tids-skrift for strafferett 1945. *) Se litteraturfortegnelse samme sted.) Studentforeningen Verdandes småskrifter, Stockholm 1950 Landssvikoppgjøret i Norge NYTT TEMA. Venturi Innlegg: 763. 28.01.08 19:10. Del. Etter frigjøringen av Norge i 1945 ble en rekke landsforrædere og sentrale tyske ledere dømt til døden av norske domstoler. En del hevder at strafferammen ble innført etter at eksilregjeringen kom tilbake til Norge igjen og dermed ble gitt tilbakevirkende kraft 18. desember 2014 kl. 08:13 Nå åpnes snart Landssvikarkivet. 1200 hyllemeter med mapper fra Landssvikoppgjøret blir fritt tilgjengelig for innsyn fra 1. januar neste år

Det norske landssvikoppgjøret - Wikipedi

Anbefalt litteratur. Johs. Andenæs, Det vanskelige oppgjøret, Oslo 1979 Albert Wiesener, Lys over landssvikoppgjøret: det må ikke gå mørklagt over i historien, Oslo 1985 Hans Fredrik Dahl & Øystein Sørensen (red.), Et rettferdig oppgjør?Rettsoppgjøret i Norge etter 1945, Oslo 200 NS-toppene som fikk de største bøtene i landssvikoppgjøret etter krigen. Slik finner du frem i oversikten over bøtene toppene i Nasjonal Samling fikk. en granskning av nesten 100.000 nordmenn for mulig landssvik. Og i motsetning til andre okkuperte land, gjorde man i Norge selve medlemskapet i et quisling-parti ulovlig

25 nordmenn ble henrettet i landssvikoppgjøret etter krigen. og her forteller jeg historien om en ekstrem straff som er benyttet i Norge for relativt kort tid siden Landssvikoppgjøret startet straks etter frigjøringa, og var i det vesentlige avsluttet i 1949. Enkelte saker, særlig gjenopptakingssaker, kom senere, og oppgjøret ble ikke avsluttet før i 1972. Den siste som fikk livstidsdom var imidlertid benådet og løslatt allerede i 1957 Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig var sakene som ble ført mot nordmenn som hadde samarbeidet med tyske okkupasjonsmyndigheter og mot tyske krigsforbrytere. Oppgjøret begynte med arrestasjoner dagen etter den tyske kapitulasjonen, 9. mai 1945.Det kalles også landssvikoppgjøret, ettersom langt de fleste sakene gjaldt nordmenn som var tiltalt for forskjellige former for landssvik Søk blant de 814 som fikk de største økonomiske straffene i landssvikoppgjøret her. Men surfer du på mobil? Kortene viser at bare 68 var medlemmer før det nazistiske overfallet på Norge 9. april 1940. 35 av dem allerede i partiets stiftelsesår, 1933

Navnene ble samlet inn av motstandsbevegelsen mot slutten av krigen, for at landssvikoppgjøret skulle komme raskt i gang. Vega forlag mener Liste nr. 1 gir et unikt tidsbilde av Norge i mai 45 Landssvikoppgjøret Landssvikoppgjøret i Norge var ett oppgjør som tok sikte på å dømme alle som hadde vært medlem i NS - inkludert også passivt medlemskap -, eller som hadde fungert som tyskerenes hjelpere under krigen Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig. Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk. Landssvikoppgjøret var urettmessig fordi: · Elverumsfullmakten er kun en myte og kan ikke brukes som hjemmel for Londonregjeringens nye straffeanordninger (straffelover). · Konstitusjonell nødrett kan ikke brukes som hjemmel for Londonregjeringens nye straffeanordninger. Det var ingen lovnød

Landssvikoppgjøret - Jusleksikon

Wehrmacht-soldater i det okkuperte Norge», landssvikoppgjøret. Allerede i 1957 gikk forfatteren Jens Bjørneboe til felts mot rettsoppgjøret i romanen «Under en hårdere himmel» Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979. Den siste henrettelsen etter dom fant sted i 1948. I forbindelse med den omfattende grunnlovsreformen i 2014, vedtok Stortinget 13. mai 2014 at § 93 første avsnitt i Grunnloven skal lyde slik: «Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden». Ifølge samme paragrafs fjerde ledd skal staten beskytte retten til liv De var alle krigsprofitører. Det var folk som tjente gode penger de fem årene Norge var okkupert av Tyskland, og som etterpå ble straffet for det i det økonomiske landssvikoppgjøret. Skaffet. Historisk klipp: Dommen mot landsforræderen Vidkun Quisling er den mest kjente fra det store landssvikoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig. Under rettssaken høsten 1945 var Quisling blant. Dødsstraff, det vil si det å ta en persons liv som straff, ble praktisert i Norge fra de eldste rettsordningers tid til 1948.I våre eldste landskapslover er det først og fremst familiens rett til hevn som er nedfelt, men med Landsloven fra 1274 ble retten til å straffe overført til myndighetene. Dødssstraff i sivile saker ble avskaffet i 1902, 26 år etter at den siste henrettelsen ble.

Landssvikarkivet - hvordan få tilgang? - Arkivverke

 1. Hirden var en ideologisk, paramilitær særorganisasjon i det norske fascistpartiet Nasjonal Samling (NS) fra 1934 til 1945.Hirden fungerte som partiets politiske tropper, tilsvarende Sturmabteilungen i det nasjonalsosialistiske Tyskland.Organisasjonen bestod opprinnelig av den aktive kjernen i partiet, men medlemskap i Hirden ble obligatorisk for alle NS-medlemmer i løpet av andre verdenskrig
 2. Norge var i krig og de hadde tatt parti med fienden. Men det kan jo hende at disse nordmennene som liksom hadde tatt parti med fienden på en måte ikke hadde noe valg. I hvert fall så var jo dette landssvikoppgjøret noe som alle nordmenn var opptatt av på slutten av krigen
 3. I Norge ble tre prosent av befolkningen etterforsket eller rettsforfulgt for mistanke om landssvik. Dette var rundt 93 000 av den norske befolkningen. 40 prosent av disse sakene, også sakene mot 261 tyske krigsforbrytere, ble henlagt etter bevisets stilling

LESERBREVI fredagens avis kastet Steinar Berge seg inn i debatten om landssvikoppgjøret etter krigen, men med et annet tema; at Norge var dårlig forberedt på krig i 1940.. I etterpåklokskapens lys er alle enige i det. Norge var dårlig forberedt - og det var også Danmark, Nederland, Belgia, Frankrike Tsjekkia, Slovakia, Østerrike og Polen Det norske landssvikoppgjøret var etterspillet mot medlemmene av det nasjonalistiske partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig, men også mot tyske SS-offiserere. Oppgjørelsen begynte med arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen den 8. mai 1945 og fortsatte med rettslige skritt mot ca 92 000 personer og straff mot ca 50 000, hvorav 17 000 ble. Landssvikoppgjøret i Norge fikk et uforholdsmessig stort omfang i forhold til de andre landene i Vest- Europa som tyskerne også hadde okkupert. Se kap. 13.9. Uansett tolking av krigsbegrepet i straffelovens § 86 var det urimelig å dømme noen passive NS- medlemmer etter denne paragrafen med sin minstestraff på 3 års fengsel 1945 - 1952 Hva er landssvikoppgjøret? Straff NS Norske og Tyske Nazier 8. Mai 1945 Allianse NS Nasjonal samling 13. Mai 1933 Leder: Vidkun(Abraham Lauritz Jonssøn) Quisling 1887-1945 (henrettet) Terje Wold Jurist, Politiker 1899 - 1972 Jens Christian Hauge Leder av juristkomite

Det Norske Landssvikoppgjøret - Artikler av Steffen Thunhei

Posted by 3stc in 2. verdenskrig i Norge and tagged with etterkrigstid, internering, landssvikoppgjøret, tyskerbarn, tyskerjente, Tyskertøs mars 6, 2012 Skrevet av Marie Ullestad, Charlotte Rasmussen, Karoline Gjengedal, Ulrikke Regine Søvik Under den første delen av det store landssvikoppgjøret etter krigen var Sven Arntzen riksadvokat. Westlie mener at både riksadvokaten, I Norge var det om lag 140 000 krigsfanger og tvangsarbeidere under andre verdenskrig. 100 000 av dem var sovjetiske krigsfanger Tags: Landssvikoppgjøret. Glimt fra okkupasjonen - Bind 6: Operasjon Doomsday. Om frigjøringen av Norge og Rogaland. Operasjon Doomsday er den første boken i Norge som dekker de aller fleste aspektene rundt frigjøringen, samlet mellom to permer. 05.11.2019 | Debatt (0

Det norske landssvikoppgjøret – Wikipedia

Landssvikoppgjøret i Norge SvJ

Landssvikoppgjøret var i forhold til folketallet et av de mest omfattende i Europa. 92 000 saker ble reist mot dem som på en eller annen måte hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. 50 000 ble dømt, de fleste til bøter, men 17 000 til fengselsstraffer. 25 nordmenn ble henrettet Boken utkommer i dag. Bind 2 skal omtale bl.a. norske fangevoktere, medlemmer av Hirden, og Germanske SS Norge, mens bind 3 tar for seg nordmenn i det tyske sikkerhetspolitiet/Gestapo. Etter å ha gjennomgått rundt 30 000 dokumenter, i hovedsak fra landssvikoppgjøret, sier Veum

Faktaoppgave om rettsoppgjøret, også kjent som landssvikoppgjøret, i Norge etter 2. verdenskrig. Faktaoppgaven er svært fyldig og tar for seg bakgrunnen for landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig og hvilke sider av det rettslige grunnlaget som ble kritisert i ettertid - Jeg ble forbløffet over at Norge har avgjort å markere 150-årsdagen til Knut Hamsun, som var en nazi-beundrer. Han ga litteraturprisen han vant i 1943 til Josef Goebbels og hyllet i en nekreolog Hitler som en «kriger for menneskeheten», sa utenriksminister Avigdor Lieberman, gjengitt i VG Landssvikoppgjøret var det rettslige oppgjøret motde nordmenn som hadde ytet bistand til fienden under annen verdenskrig.Oppgjøret omfattet alle grader av landssvik, fraangivere og drapsmenn til menige medlemmer av Nasjonal Samling.I alt ble 90.000 saker etterforsket. Nesten 53 000funnet skyldige Landssvikoppgjøret var rettsstridig og klart et Grunnlovsbrudd: Rettsoppgjøret i Norge etter krigen, et skandaløst rettsoppgjør av Jim T. Slaaen. Den siste henrettelsen i Norge, skjedde på Akershus festning den 28. august 1948 da Ragnar Skancke ble henrettet.

Nevnte Jonny Larsen var den eneste fra Nord-Norge som ble henrettet etter landssvikoppgjøret ved norske domstoler etter 2. verdenskrig. I hele landet var det 37 personer som led samme skjebne, hvorav 25 nordmenn - alle ble skutt - den siste i 1948. Halshuggin '''Det norske landssvikoppgjøret''' fant sted etter tyskernes medhjelpere i Quislings gjentatte forsikringer om at Norge ikke var i krig etter 1940, og mente at de derfor ikke kunne dømmes for bistand til fienden. Kapitulasjonsavtalen 1940 ble trukket inn som bevis for dette, men denne tolkningen ble avvist ved en dom i Høyesterett

Han trakk blant annet frem det faktum at Milorg ikke drev med industrisabotasje. Da skriftet ble nyutgitt, under forfatterens eget navn, i 1946 inkluderte han også en kritikk av landssvikoppgjøret der han ga uttrykk for at han mente at industriherrene og krigsprofitørene - den sjette kolonne - slapp alt for lett unna I morgen slippes boken LISTE NR. 1. Denne rommer, i tillegg til en historisk innledning, en liste over 16 069 navngitte nordmenn - 15 359 menn og 710 kvinner. Denne er en faksimile av Politidirektoratets «Liste nr. 1 over mistenkte for grovere arter av landssvik», utgitt i mai 1945. Listen ble distribuert til politimestre og [

LANDSSVIKOPPGJØRET I NORGE. Etter 8 mai ble mange norske nazister arrestert. Før 9. April 1940 hadde straffeloven en paragraf som gjorde det ulovlig å støtte fienden, hvilket Londonregjeringen brukte som utgangspunkt da de utferdiget mange midlertidige ordninger tilpasset okkupasjonen Landssvikoppgjøret I Norge ble det innledet etterforskning av 90.000 personer etter krigen. Av disse ble 46.000 dømt til fengsel eller bøter. De aller fleste fikk saken henlagt. Den største gruppen tiltalte var medlemmer av Nasjonal Samling (NS). Over 20.000 NS medlemmer ble.

Østerberg utnevnes som politimester i Trondheim 8

Det norske landssvikoppgjøret - Wikipedia. Rettsoppgjøret etter 1945: Grunnlovens største prøve | UiT. 2 verdenskrig by mari mo. Mørke krefter kaster lange skygger | ABC Nyheter. Gestapo. Åtte «glemte» historier fra krigen - NRK Dokumentar. Et rettferdig oppgjør - adressa.no. Rettsoppgjøret i Norge etter 2.vk by Mocca Master Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen. Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Kirkenesferda 1942 (1946) 463 sider. Illustrert. Foldeplansjer og kart. Orig. sjirtingryggbind. Hilsen på forsatsblad. (200 kr) Kompani Linge I-II (1948) 333 + 376 sider. Illustrert. 11.-20.tusen. Skinnbind. (450 kr. Dødsstraff i fredstid ble gjeninnført i Norge under andre verdenskrig. I det påfølgende rettsoppgjøret ble det avsagt 72 dødsdommer, og 37 av disse endte med henrettelse

Video: Landssvikoppgjøret i Norge - Historie - VG Nett Debat

Offentliggjør landssviker-liste - Siste nytt - NR

Heinrich Himmler. ��Tysklands historie (1933 1945) 1935. RuSHA. Norge under andre verdenskrig. 1941. Heinrich Himmler. Gen. Abort. 1943. ��D�dsstraf Norge var ved nøytralt ved innledningen til andre verdenskrig. Tyske styrker angrep Norge overraskende og uten forutgående krigserklæring natten mellom 8. og 9. april. Etter at det tyske angrepet var innledet møtte den tyske sendemann Curt Bräuer hos utenriksminister Halvdan Koht og forlangte betingelsesløs kapitulasjon. Bräuer krevde at det ikke skulle ytes motstand og krevde full tysk. Ny bok om nådeløse nordmenn under krigen: Norsk sadisme rystet Gestapo. Tyskerne i Gestapo benyttet ofte tortur, men selv de var sjokkert over norske kollegers råskap i tjenesten. Mange ble.

Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen. Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten. Bøker om frontkjempere, Nasjonal Samling, Quisling, Nazipropaganda. Vegard Sæther - En av oss - Norske frontkjempere i krig og fred (2010) 2.Opplag. Bok med vareomslag. 391 sider + billedplansjer Landssvikoppgjøret i Norge • 17 000 hadde ble etter krigen dømt til fengsel. Rundt 30 nordmenn ble dømt til døden. • Firmaer som hadde tjent penger på samarbeid med tyskerne, fikk bøter Rolf Jørgen Fuglesang (født 31. januar 1909 i Fredrikstad, død 25. november 1988 i Oslo) var en norsk jurist og politiker for Nasjonal Samling (NS). Han var kulturminister i Quislings NS-regjering fra 1942 til 1945 og ble dømt for landssvik etter krigens slutt Nord-Norge NAVNGITT: Blant de 27 nordnorske mennene som var medlemmer av Hirden og ble dømt i landssvikoppgjøret etter Andre verdenskrig er sjef for Hirden fra juni 1944, Karl A. Marthinsen. Han ble portrettert i en dokumentarfilm laget av slektning Benedicte Orvung (t.v.) for noen år tilbake

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig - Norgeshistori

Norge laget egne regler i forbindelse med landssvikoppgjøret, men vi har ikke strafferegler som dekker forbrytelser av en slik karakter som vi opplever nå, mener Skobba. (©NTB) Artikkelen er. Skien (NTB): Historikeren Ingvar Skobba mener at Anders Behring Breivik bør få samme straff som Vidkun Quisling fikk etter landssvikoppgjøret Hun satt 720 dager i varetekt i Bredtveit kvinnefengsel, og i 1948 ble hun dømt til seks års fengsel i landssvikoppgjøret. Og det var slik i Norge da den annen verdenskrig ble avsluttet 5 Norge Justis- og politidepartementet, Om landssvikoppgjøret: Innstilling fra et utvalg nedsatt for å skaffe tilveie materiale til en innberetning fra justisdepartementet til stortinget : Utvalget oppnevnt 22. Desember 1955, innstilling avgitt 11.januar 1962 (Oslo: Departementet, 1962) 36. 6 Ibid., 80

NS-toppene som fikk de største bøtene i landssvikoppgjøret

6 relasjoner: Det norske landssvikoppgjøret, Holocaust i Norge, Sions vises protokoller, Statspolitiet, Tidslinje for holocaust i Norge, 5. SS-Panzer-Division «Wiking». Det norske landssvikoppgjøret. dømt til døden i landssvikoppgjøret etter krigen. Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere. 2 relasjoner: Det norske landssvikoppgjøret, Norge under andre verdenskrig. Det norske landssvikoppgjøret. dømt til døden i landssvikoppgjøret etter krigen. Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig Samlingen av Norge og kristningen av landet 800-1130. Av Per Sveaas Andersen, 1977. Handbok i Norges historie ; 2. Norge blir en stat 1130-1319. Av Knut Helle, 1974. Handbok i Norges historie ; [1]:3. Samfunn i vekst under fremmed styre 1536-1660. Av Rolf Fladby, 1986. Handbok i Norges historie ; 5. Norge under eneveldet 1660-1720. Av Knut. I Norge var sympatien for unionen på sitt største fra 1840-årene og fram mot 1870. 17 Eldbjørg I. Hovland (Oslo: Pax, 2005), 174. Stråth viser i denne sammenhengen blant annet til Jens Arup Seips tolkning av perioden 1840-70 som «den store mellomperioden i unionshistoria» der embetsmennene «slo vakt om garantiane Grunnlova gav det norske sjølvstendet innanfor ramma av unionen» (s. Fredsvåren 1945 skulle rettsstaten gjenopprettes i Norge. Men i fengsler og fangeleirer ble landssvikfangene utsatt for tortur. Gode nordmenn, ikke minst hjemmefrontmenn, rundjulte dem og lot dem drive straffeeksersis i timevis, utsatte dem for liksom-henrettelser, frarøvet dem søvnen og sulteforet dem. De få som forsøkte å protestere, ble rettsforfulgt av den norske stat. En av dem var.

Derfor ble de dømt til døden - Dagblade

Finnøy bibliotek: 1 av 1 ledig (sortering: 948.1053 LAN) Sølvberget, 4. etasje: 2 av 2 ledig (sortering: 940.5348 BRY Norge Håkon Ludvig Meyer (født 11. februar 1896 , død 23. oktober 1989 ) var en sentral norsk fagforeningsmann som under andre verdenskrig gikk inn i Nasjonal Samling . Han var sønn av juristen og arbeiderpartipolitikeren Ludvig Meyer , og bror til Eli Krog og Karl Meyer Nr.798 Del 5- Angrepet på Norge 9.april 1940 Sendes første gang: Skjærtorsdag 09.april 2020 Lengde: 56:00 «Angrepet på Norge» er en serie på 5 ekstra-programmer fra Museum Sendes første gang Skjærtorsdag 9.april 2020, også reprise på kvelden Skjærtorsdag. Time 5 sendes i tillegg på Påskeaften formiddag Hele serien sendes etter hverandre fra kl 08.03 til kl 13.00, med. Som ett av landets eldste advokatfirmaer har vi fulgt retts- og samfunnsutviklingen i Norge i nærmere 150 år. Det var høyesterettsadvokat Carl Martin Hansen Han var Norges riksadvokat under første del av det store landssvikoppgjøret etter krigen fra 1945 til 1946

Hva inneholder landssvikarkivet? - Arkivverke

Det norske landssvikoppgjeret er ei nemning på eit rettsoppgjer som fann stad i åra etter den andre verdskrigen.Oppgjeret er vanlegvis berre kalla landssvikoppgjeret.Målet var å straffa Nasjonal Samling og tyskarane sine medhjelparar i Noreg.Oppgjeret omfatta til saman 73 355 personar. Av desse vart kring 32 000 ikkje straffa Landssvikoppgjøret med prestene er et forskningsfelt som ligger og venter på en bre'­ dere undersøkelse. Både kirke. historiske og rettshistoriske til- : nærminger er nødvendige. Re- , sepsjonen av kirkekamp og , rettsoppgjør i etterkrigstiden er ikke analysert. Og sist, men ikke minst, er ikke etterkrigsskjeo.

Det viste seg at et fåtall nordmenn visste hva som egentlig skjedde bak kulissene i det okkuperte Norge de første par krigsårene. Regjeringen Gerhardsen fryktet at kritikken kunne velte hele landssvikoppgjøret, og gikk rettens vei for å få bøkene stanset. Langeland ble frikjent, men bøkene ble forbudt Om landssvikoppgjøret : innstilling fra et utvalg nedsatt for å skaffe tilveie materiale til en innberetning fra Justisdepartementet til Stortinget : utvalget oppnevnt 22. desember 1955, innstilling avgitt 11. januar 196 Krig og sannhet - langelandsaken og landssvikoppgjøret. Hva skjedde egentlig i Norge under annen verdenskrig? Major Oliver H. Langeland (1887-1958) var leder for Milorg D-13 - Oslo og Akershus. Drøye 7000 mann stod under hans ledelse da han sensommeren 1944 måtte rømme landet. Les mer. Legg til bok Send boktip Om Landssvikoppgjøret Historikeren Ingerid Hagen har skrevet bok om dette. En meget bra bok. Etter å ha lest boken skjønner en at dette ikke er et retts- eller landssvik-oppgjør men et politisk. Få, om ingen, reagerer i dag mot dette landsforræderiet som ble grunnlaget for Norge slik vi kjenner det i dag

Det hemmelige landssvikoppgjøret – Ytring

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig - lokalhistoriewiki

Gjøvik, 1962. 4to. 544 + 12 s. Originalomslag. . Avancerad sökning. Avancerad söknin Avbildet sted Norge Sør-Trøndelag Trondheim; Annet; Historisk hendelse, person, sted, med tilknytning Holm, Ingeborg; Aksesjon 2014; Gitt som gave til Justismuseet. History. Norsk rettsmuseum ble stiftet i 2000 som nasjonalt etatsmuseum for justisetatene. Museet skiftet navn til Justismuseet i 2016. Profession Museu

Leif Sinding – Wikipedia

Dertil var landssvikoppgjøret i gang. Det ble skilt mellom venn og fiende, helt og forræder, i en grad som neppe sto i forhold til verdenskrigens relativt milde rolle i Norge. Landssvikoppgjøret satte varige sår i mang en norsk familie Landssvikoppgjøret ruller gjennom rettsapparatet. Denne dagen er det saken mot Ragnar Skancke som skal opp til doms. Skancke, kommissarisk statsråd for kirke og undervisning i Vidkun Quislings krigsregjering, har mye å stå til ansvar for. I alt ble det avsagt 72 dødsdommer i Norge etter krigen. 37 av dem ble fullbyrdet Oliver Langeland. Han var blant de få som tok til motmæle mot landssvikoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig. Han skrev to bøker (Dømmer ikke, og Forat I ikke skal dømme). Langeland ble stilt for retten pga bøkene, og de som gjorde det var i praksis Arbeiderpartiet og de som ønsket å legge lokk på krigshistorien Det første spørsmål en kan stille seg er: Hvem skal man regne til de økonomiske krigsforbrytere. Som et utgangspunkt kan man kanskje si at enhver som rettsstri-dig har utnyttet krigssituasjonen til personlig vinning er en økonomisk krigsforbryter. Denne definisjon er på ingen måte uttømmende, og for å komme problemet nærmere inn på livet foretrekker jeg å behandle det mere konkret landssvikoppgjøret subst. (jus) [i Norge] prosecution of persons charged with treachery (after the 2nd World War) Norsk-engelsk ordbok. 2013 Modernismen i Norge 1900 - 1940. Førkrigsmodernismen i Norge Han meldte seg inn i Nasjonal Samling under krigen og ble dømt for dette ved landssvikoppgjøret etter frigjøringen. Karakteristiske trekk ved funksjonalismen: Introdusert i Italia av Marinetti i 1909 i Futurisk manifes

 • Iphone 6 bluetooth problemer.
 • Beste importbil.
 • Nachfolger für landwirtschaftlichen betrieb gesucht.
 • Ponni vintersko.
 • Wellensittich haltung.
 • Swiss clinic sanitizing spray.
 • Taksthefte allmennmedisin.
 • Ct undersøkelse av tykktarm.
 • Scandic hotel seilet molde.
 • Lære norsk tegnspråk.
 • Sunne supper.
 • Dps kjeller.
 • Trepaller til salgs.
 • Motor til rullegardin.
 • Aladdin full movie norsk.
 • Bilkjøring og medisiner 2016.
 • Image size website optimization.
 • Opprette google konto bedrift.
 • Synsforstyrrelser etter hjerneslag.
 • Ulla andersson twitter.
 • Prosjektrapport mal ntnu.
 • Revira sau.
 • Hestekake form.
 • Hvordan skrive referat fra intervju.
 • Stadtspiegel gelsenkirchen.
 • Schat harding davit.
 • Aterom lukt.
 • Kvede.
 • En norsk hyllest til cohen musikere.
 • Alpene østerrike.
 • Lirik lagu mustahil tuk bersama.
 • Norge på tvers stjørdal.
 • Herøy møre og romsdal.
 • Hvorfor ikke taco bell i norge.
 • 1080p vs 4k.
 • Dallas seavey finnmarksløpet.
 • Appyou.
 • Ferdighytte pris.
 • Furunkel øret.
 • Citrontræ taber frugt.
 • Hel fisk i folie steketid.