Home

Spekter område 10

Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10

Spekter område 10 - Helseforetakene Protokoll A2-forhandlingene mellom Spekter Helse og YS-forbundene 15.05.2018 (pdf) Spekter område 13 - Sykehus med driftsavtale - Protokoll A2-forhandlingene mellom Spekter og Delta 14.05.2018 (pdf) Protokoller A3-forhandlinger for område 1 Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Helseforetakene er i område 10

Overenskomsten i Spekter område 10 - Legeforeninge

Sterk streikemarkering i Kristiansand

Avtalestrukturen i Spekter område 10, 11 og 13 - Delt

 1. Fellesbestemmelser for Spekter-området Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter. Gyldig: 01.04.2020 - 31.03.2022 Avtalens innhold: Spekter A-del. Protokoller: Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020. Spekter 102.
 2. Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. Område 1: Kulturvirksomheter. Område 2: Norges Bank. Område 8: Posten. Område 9: Øvrige virksomheter. Område 10: Helseforetak med sykehusdrift. Område 11: Øvrige helseforetak. Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst. Område 13: Sykehus med.
 3. Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12. Tariffområde: Spekter Lønnsoppgjøret - Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør. Publisert 26.08.202
 4. Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene. Du må logge deg inn for å se kommentarutgaven. Den er tilgjengelig både for tillitsvalgte og medlemmer
 5. Protokoll Spekter A2 Frister for lokale forhandlinger.pdf; Protokoll Spekter A1 - område 4 Lovisenberg (pdf) Protokoll Spekter A1 - område 10 Spesialisthelsetjenesten (pdf) Protokoll fra de innledende A-dels-forhandlingene 6. april 2016 (pdf) Inndeling I overenskomstområder ; Krav. Krav 1-2016 YS Spekter Helse - A-2 forhandlinger - 12. mai 201
 6. SPEKTER OG UNIO-FORBUNDENE NSF, NFF, NETF OG UTDANNINGSFORBUNDET Overenskomstområde 10 2018-2020 Overenskomstenes del A, A1 og A2 - 2018-202

Onsdag 20. juni kl 18:20 ble lønnsoppgjøret for Spekter område 10 lukket etter sentrale forhandlinger (fase 3) mellom Spekter og SAN. Resultatet fra B-delsforhandlingene i sykehusene kan dermed offentliggjøres, og lønnsoppgjøret effektueres Avtalestrukturen i Spekter. Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.; Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.; I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster. Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område. Spekter område 10 (sykehus) og område 11 (sykehusapotek m.m.) har forhandlet lokalt, med ulikt utfall OVERENSKOMSTENS A-DEL MELLOM SPEKTER OG LO STAT 2018 - 2020 I OVERENSKOMSTENS OMFANG Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Det samme gjelder partene der det forhandles om revisjon av overenskomster som er etablert i medhold av unntaksregelen i hovedavtalens § 4 annet og tredje ledd (A2 i område 10) Medlemsinformasjon Spekter område 10 - 07.11.2019: Pensjonsseier og minstelønnssatser (pdf) Pensjon fra første krone - dette betyr det Pensjonsgrensen på 20 prosent stilling for ansatte i sykehusene som ikke er omfattet av lovbestemte pensjonsordninger (sykepleier-, apoteker- og legeordningen) fjernes fra 1. januar 2020

(Spekter område 10) Status: A1- forhandlinger ferdig. A2-forhandlinger 26. oktober. Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret Mekling i 2019-oppgjøret for Spekter område 10 12.06.19 Bakgrunnen for fase-3-forhandlingene var lokalt brudd for Jordmorforeningen i Helse Førde HF, og for NITO ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Bergen HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF Spekter område 10: Helseforetak med sykehusdrift (offentlige) Tariffavtalene består av to deler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og YS, og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten. For informasjon om din lokale del B, logg deg på Min side eller kontakt din tillitsvalgte Overenskomst mellom Spekter og NFF - Område 10 Helseforetak mai 2018-april 2020 To protokoller av 22. november 2019 - pensjonsordning og pensjonistavlønning - se (*) Eldre hovedtariffavtale

Spekter - Område 10 Norges Farmaceutiske Forenin

Overenskomstområder i Spekter. Overenskomstene gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022, og videre for 1 - ett - år av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 Område 10 - Helseforetak med sykehusdrift. Overenskomstområde 10 ; Område 11 - Øvrige Helseforetak Spekter-området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat sektor. Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir tilsluttet en annen ordning som gir tilsvarende eller bedre vilkår. 2. Avtalefestet ferie Partene har forskuttert den femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik at ferie. Kommentarutgave A2 for tillitsvalgte i Spekter område 10: Helseforetakene Denne kommentarutgaven er et oppslagsverk for tillitsvalgte, og gir praktiske råd om problemstillinger som oppstår når tariffavtalen skal tolkes Protokoll Spekter Del A2 område 10.pdf Protokoll Spekter Del A2 område 13.pdf Overenskomstene i Spekter. Spekter Overenskomst del A, A1 og A2 Spekter Del A Spekter Del A1 Spekter Del A2 Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08:00 - 15:00 E-post: post@utdanningsforbundet.no.

Spekter - Overenskomst del A, A1 og A2 (2018-2020) Spekter - Del A1 Spekter - Del A2 Protokoll fra A1 forhandlingene 10.04.19 mellom Spekter Helse og Unio forbundene.pdf Protokoll - område 12 Norlandia Barnehagene.pd Resultatet av fjorårets mekling for område 10 var blant annet en enighet om å ta inn følgende i A-delen: «Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden». Den er nå tatt inn i A-delen. A-dels protokoll SAN-Spekter 2020. Virkningstidspunk Ergoterapeutene og Spekter har i ettermiddag kommet til enighet i A2 forhandlingene, område 10 og 13, Helseforetakene Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang

Rikslønnsnemnda behandler Spekter område 10 04.11.2019 Tirsdag 5. november starter Rikslønnsnemnda behandlingen av mellomoppgjøret mellom Spekter og LO Stat med Fagforbundet, FO, Credo og EL og IT Forbundet for helseforetak med sykehusdrift Lønn og avtaler i Spekter . Overenskomstområder i Spekter . Distriktskontor Troms og Finnmark Nordland Trøndelag og Møre og Romsdal Vestland Rogaland og Agder Vestfold og Telemark, Vest Viken og Øst Viken Innlandet, Oslo og Omegn. Område 10 Spekter Helse. I område 10 Spekter Helse stemte over 91,8 prosent av LO-medlemmene ja til oppgjøret. EL og IT Forbundet har medlemmer ved flere av landets sykehus. Av disse medlemmene deltok 44,58 prosent i uravstemningen. 91,89 stemte ja. Bildet: Fra forbundets gjennomgang av tariffresultatet Spekter Hels Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale. Merk at minimum lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13) Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet

Område 10: Helseforetak; YS Spekter har mer enn 100 overenskomster i 91 medlemsbedrifter i Spekter. Hovedavtale mellom YS Spekter og Spekter Oversenskomst A Overenskomst A, A1 og A2. Her kan du laste ned «Hovedavtalen og den norske modellen» - et hefte laget av et partssammensatt utvalg, med LO Stat, YS Spekter, UNIO, Akademikerne, SAN og. Spekter område 10. Vårens lønnsoppgjør ble innledet mellom Unio og Spekter den 18. april 2007. Her ble det avtalt prosedyre for forhandlingene. Den 25. april, 7. og 8. mai ble det i overenskomstområde 10 (spesialisthelsetjenesten).

Overenskomst Spekter.. Overenskomst Spekter område 10 - 2012-2014. Av NSF Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Her er Overenskomst mellom NSF og Spekter 2012 - 2014 med kommentarer. Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer. footer Område 10 (helseforetak) går til mekling. Spekter og SAN forhandlet 12. juni fase 3 for overenskomstområde 10 etter at det ikke var oppnådd enighet ved flere av helseforetakene. Forhandlingene i fase 3 førte til enighet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Sykehuset Østfold HF Spekter område 10: Helseforetak med sykehusdrift (offentlige) Tariffavtalene består av to deler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og YS, og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten

Spekter - NS

SAN og Spekter ble enige i avsluttende sentrale forhandlinger i område 1 i går. Det vil si fase 3-forhandlinger med Operasolistene/Norsk Lektorlag. Oppgjøret i virksomhetene i område 1 kan nå iverksettes Spekter - Informasjon til alle tillitsvalgte i Spekter helse område 10, 11 og 13 avikende regler for arbeidstidsplanlegging - koronaepidemien. Spekter - Avtale om avikende regler for arbeidstidsplanlegging - koronaepidemien - 20032020. Hovedavtale Spekter-YS/Parat Tariffnytt 23.9.19 SAN og Spekter hos Riksmekleren; Tariffnytt - Enighet i overenskomstområde 9; Tariffnytt 16.9.19: SAN er hos Riksmekleren; Streik kan føre til stengte apotek fra og med tirsdag 17. september; SANs konfliktberedskap; Mekling for område 10 gjennomføres 23.9.19; Mekling for område 9 gjennomføres 16.9.1

 1. Spekter området som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne. Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn: • Virksomhetens økonomi. • Produktivitet. • fremtidsutsikter
 2. Viktig om lønnsoppgjøret 2019 - forsinket utbetaling i Spekter område 10 SAN og medlemsforeningene har kommet i mål i nesten alle helseforetakene i område 10 i årets lønnsforhandlinger. Unntaket er Helse Bergen, Oslo universitetssykehus og Helse Møre og Romsdal der forhandlingene endte med brudd for NITO
 3. Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger, som sammen med de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden utgjør partene i arbeidslivet Unio har 49 059 medlemmer i tariffområdet Spekter (Spekter helse, Lovisenberg og Spekter trad) per 1.1.2020
 4. Sosiale bestemmelser for Helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital, området 10 og 13 i Spekter. Overenskomstene ble prolongert i hovedsak i sin helhet. Partene ble videre enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på hvordan enkelte sosiale bestemmelser slår ut for arbeidstakere over 67 år og eldre
 5. Her finner du blant annet oversikt over tariffområdene under Spekter, samt fellesbestemmelsen for Spekterområdet og hovedavtalen. Spekteravtaler etter område. Overenskomstområde 1: Kulturvirksomheter. Arendal kulturhus Den norske opera og ballett Oslo konserthus Teater Dansens hus Operaen.
 6. stelønnen slik for dem med ti års ansiennitet: Spekter: 500 000 kroner; KS: 500 000 kroner; Les mer om hva strategiplanen inneholder nede i saken. - Koronapandemien har vist behove
 7. I Spekter-området heter det vi vanligvis kaller hovedtariffavtale for overenskomst, og Spekter er inndelt i 10 områder med hver sin overenskomst. Hver overenskomst er igjen delt inn i en sentral nasjonal A-del og en lokal virksomhetsvis B-del. Dette betyr at det kan være forskjellige hovedtariffavtaler i hvert helseforetak, i og med at bestemmelsene i B-delene kan variere

Spekter område 10 består av flere helseforetak. De fleste har blitt enige lokalt, men resultatene fra disse kan ikke offentliggjøres eller effektueres før hele område 10 er i havn. Oppgjøret går nå til mekling hvor det blir Riksmeklerens oppgave å hjelpe partene å finne en løsning der hvor de ikke ble enige lokalt Overenskomstområde 10,11, og 13: Frist for å be om bistand er 27.oktober kl. 15.00 Forhandlingsfrist er 5.november kl. 15.00 Informasjon om bistand sendes sekretariatskontakt senest kl. 12.00, som videreformidler behovet til SAN SAN er i brudd i overenskomstområde 10. 13.6.19 Kl. 00:20 ble det konstatert brudd for Helse Bergen (NITO), Helse Møre og Romsdal (NITO) og Oslo universitetssykehus (NITO). SAN og Spekter er innkalt til mekling den 23. september 2019, og forhandlingsfristen løper til midnatt

Tariffavtaler - Spekter

NMD/Vitusapotek, sykehusapotekene (unntatt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek) og de andre helseforetakene er medlem av Spekter. Norges Farmaceutiske Forening er medlem av SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er SAN som er motpart til Spekter i de sentrale forhandlingene. I Spekter-området er Hovedavtalen, og innledende del av overenskomsten (A-delen) felles Informasjon til tillitsvalgte Spekter helse - område 10, 11 og 13 Oslo, 9. april 2020 Avtale om avvikende regler for arbeidstidsordninger og avtale om økt overtidsbetaling for arbeid begrunnet koronakrisen I forbindelse med koronaepidemien ble det den 20. mars 2020 ble grunne Sosiale bestemmelser (A1) område 10 B-del av overenskomster finner tillitsvalgte på lukket område. Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien. Avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden ifm koronapandemien, SAN-Spekter, mars 2020 Tillegg til avtale av 270320 mellom Spekter og SAN, protokoll 08042 Sjekk ditt område: Fredag kveld ble det enighet mellom Spekter og LO om en ny avtale om arbeidstid i helsesektoren. Avtalen gjør det mulig å endre turnusordningene med tre dagers varsel, dersom det på grunn av koronasituasjonen er nødvendig. Viser 1-10 av 28 artikler

YS Spekter — YS

Spekter er delt inn i 10 områder: Orkestre og teatre, Norges Bank, Avinor, Lovisenberg, Nettbuss, NRK, NSB, Posten, Helseforetak og Øvrige virksomheter. Enighet i Spekter område 9. Enighet i Spekter område 9. LO Stat og Spekter kom i natt til enighet i overenskomstområde 9 Informasjon som gjelder Spekter (område 10, 11, og 13) finner du her. Det ble enighet rundt en avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid 14.3. Deretter ble det enighet om en avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstid den 20.3 Spekter (øvrige virksomheter) Overenskomstforhandlingene i LHL foregår mellom Spekter og SAN (Legeforeningen) Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - LHL (Spekter område 12

Digital evalueringskonferanse Spekter-området. 10.00-14.00 3. desember 2020 Se alle kurs og konferanser. Ledige stillinger. Vi har gleden av å kunne tilby vikariat i 100% stilling som autorisert sykepleier og jordmor ved Kvinneklinikken, UNN Narvik. Søk stilling. Les hele. Frist for de videre forhandlinger i område 10, I I og 13 avtales senere. De sentrale parter forutsetter at det avholdes reelle forhandlinger før de Iokale parter ber om bistand. LO Stat og Spekter skal sammen bidra til effektiv fremdrift i B-dels forhandlingene

Perfection facade-twist, stik, midi - Midi ruller - RULLER

Medlemmene våre i Spekter-området tilhører i hovedsak overenskomstområde 10 og 13 Helseforetakene, men vi har også medlemmer i andre områder. Forhandlinger for helseforetakene 29. oktober. Forhandlingene for våre medlemmer i helseforetakene, de såkalte A2-forhandlingene, skal gjennomføres 29. oktober Område 10 I overenskomstområde 10, spesialisthelsetjenesten, ble de virksomhetsvise forhandlingene igangsatt etter 10. mai. Frist for bistand ble satt til 1. juni kl. 15.00 og frist for avslutning til 10. juni kl. 15.00 Torggata 12, 0181 Oslo +47 23 06 34 00. Org. nr. 880522892. Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo. firmapost@elogit.n

Avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid - Radiograf

Protokoll hovedavtale Spekter-Akademikerne 2013-2016 Signert.pdf . Hovedavtale_Akademikerne_-_Spekter_2013_-_2016.pdf . 140926-Riksmeklers møtebok - Område 10 og 4.pd Spekter har vært delt inn i 10 områder de siste årene. Nå blir det endringer. Det opprettes tre nye områder, og flere virksomheter flytter områdetilhørighet. - Vi har ønsket å gjøre forhandlingsmodellen mer forutsigbar og kompakt De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført i dag. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10, Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale Område I, 4, 7, 9 og 12 Frist for å be om bistand: Frist for avslutning: 17. septemberkl. 15.00. 23. september kl. 15.00. Frist for de videre forhandlinger i område 10, 1 1 og 13 avtales senere. IV GJENNOMFøRING FORHANDLINGSRESULTATET Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindr Det ble ført forhandlinger mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter om A2 gjennom torsdagen og utover kvelden. Forhandlingene vil fortsette tirsdag 20. oktober. 16.10.2020 Bli medlem Medlemsfordeler og forsikring Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår.

Hopp ned til innhold. Til publikumssidene Min side. A A A Kontakt oss Forsikringer Butikk Englis Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale: Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13) Område 1: Består av seks avtaler innenfor teater, opera og orkester. Område 2: Norges Bank. Område 3: Avinor og Oslo Lufthavn. Område 6: NRK. Område 9: Består av 31 tariffavtaler innenfor en rekke bransjer, blant annet studentsamskipnader, Statsskog og Innovasjon Norge. A-del og B-del. A-delen av Spekter-avtalen er felles for alle.

Nyhetsarkiv - Om oss - Jordmorforeningen

Enighet i tarifforhandlingene i Spekter (område 10), helseforetakene Den 20. juni ble lønnsoppgjøret lukket for SAN (Dnj, Nito og Farmaceutene) i helseforetakene. De tillitsvalgte informerer til medlemmene om sitt resultatet lokalt Forberedelser til lønnsoppgjøret 2020 i Spekter område 10+13 Arrangør NITO Målgruppe Dere kan melde på to deltakere fra hvert helseforetak i område 10+13 - Foretakstillitsvalgt og en deltaker i tillegg. Påmelding Lukk skjema Påmelding Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema Logg inn Fortsett som gjest / uten innlogging Lukk. Forbundene som forhandler med Spekter er Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen (FO), Creo og EL og IT-forbundet. De krever pensjon fra første krone for alle, også for ansatte i små stillinger. Det er Spekter område 10, helseforetakene som omfattes av disse forhandlingene

Dette tillegget gjelder ikke dersom du jobber i et helseforetak (Spekter helse: Område 10, 11 og 13). De såkalte A2-forhandlingene i helseforetakene gjennomføres senere, men datoene er forløpig ikke avklart. Følg med på fo.no. Får inn punkter om likeløn Spekter-området er vårt nest største tariffområde. Mer om medlemstall. Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i Spekter-området. Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det er forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper

Tariff og lønnstabell Sykehus Fagforbunde

Det sentrale lønnsoppgjøret for LO-medlemmer i Spekter-oppgjøret kom i havn etter to dager. LO Stat og Spekter er enige om at togoperatørene bør være samlet i et felles område i Spekter. - For NJF ha You need to enable JavaScript to run this app

X-Pert penselsæt, 3 stk

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekter

Ergoterapeutene og Spekter har i ettermiddag kommet til enighet i A2 forhandlingene, område 10 og 13, Helseforetakene. Fag til lunsj onsdag 4. november: Ergoterapi for barn og unge. 29 oktober, 2020. Vi inviterer til Fag til lunsj onsdag 4.november kl 11-12 Spekter-forhandlingene i gang De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført i dag. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10, Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale Spekter område 10 - Mellomoppgjøret 2019 - Pensjonsseier og minstelønnssatser - 07.11.2019-2 (1) Home Blog Spekter område 10 - Mellomoppgjøret 2019 - Pensjonsseier og minstelønnssatser - 07.11.2019-2 (1 Protokoll for område 10 (statlige helseforetak) (PDF, 354KB) Protokoll for område 13 (private helseforetak - Lovisenberg sykehus) (PDF, 269KB) LES MER: Enighet i de sentrale A-delsforhandlingene i Spekter. Se resultatet her. For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter SPEKTER -området - Lovisenberg Sykehus (område 4) og helseforetakene (område 10) Første fase i Spekteroppgjøret for Lovisenberg sykehus (område 4) og helseforetakene (område 10) ble i går avsluttet. Det er de såkalte A1-forhandlingene. For arbeidstakere som er omfattet av ny minstelønn for stillingsgruppe l i.h.t

Tariffområde: Spekter - Utdanningsforbunde

2018-2020 2018 for overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift Overenskomstens del A, A1 og A2 mellom Spekter og LO-forbundene 0 5 25 75 9 Det ble etter forhandlinger enighet mellom Spekter og Unio-forbundene om sosiale bestemmelser for sykehusene (A1 for område 10 og 13) onsdag. Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene 26. aug. 202

Sprøjtepistol W180PAllway tapet stripper - Skraber - VÆRKTØJ - KatalogBeskærepude - Tilbehør - VÆRKTØJ - Katalog | Orkla HouseMalepude refill t/330610 - Tilbehør - VÆRKTØJ - Katalog

03.11.2020: Strammet inn ingressen, men ikke endret innhold.Lagt til Røde/gule områder i tittelen. 30.20.2020: Fjernet tabell over land og områder i Europa, da dette må ligger i tabell-fanen i det interaktive kartet.Kl 23.59: Lagt inn kart som gjelder fom 31.10.2020. 29.10.2020: Satt inn interaktivt kart over Europa. Ved en feil lå den finske regionen Itä Savo som rødt i kartet fra 24. SPEKTER-#81918-v2-Protokoll_datert_16_04_2018_mellom_Spekter_Helse_og_forbundene_i_Unio_vedrørende_forhandlinger_om_sosial_bestemmelser_-_område_10__(A1).pdf 138,91 k YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige et generelt tillegg på minimum 4.875 kroner per år. Arbeidstakere med lavere årslønn enn 430.211 kroner får et ytterligere lavtlønnstillegg på 3.900 kroner. Disse tilleggene gjelder ikke for sykehusene i område 10 og 13. Slik blir fristene for de ulike områdene i Spekter Samtlige områder unntatt 6, 10, [ Minstelønnsøkningen for spesialsykepleierne er på om lag 10 000 kroner. - Det satt langt inne å akseptere dette oppgjøret, sier NSFs leder. Enighet i Spekter: Minstelønnsøkning på 4000 og 5000 krone Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som jobber i eller med skift/turnus i Spekter-området. Sted: Sørmarka Konferansesenter Kursleder: Arild Kjempekjenn, LO Stat Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltakerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av. Vi viser til Spekter informerer nr. 6/2016 avsnitt 2: «Beslutningsorganene i Spekter helse har vedtatt at de vedtektsfestede ordningene også skal endre minstegrensen for innmelding til 20 %. Ny minstegrense på 20 % gjelder dermed fra 1.7.20 16 for samtlige arbeidstakere i område 10 og 4»

 • Hvorfor kontrollgruppe.
 • Gert heidenreich.
 • Samsung tablet s4.
 • Die neue medizin der emotionen bewertung.
 • Elkjøp raglamyr.
 • Austria wien kader 2014.
 • Hvordan forholde seg til en psykopat.
 • Wirtschaftsrecht bachelor.
 • Neglelakk merker.
 • Støt mot magen gravid.
 • Atlas asia.
 • Vem äger gjensidige.
 • Kaart stranden bonaire.
 • Home again anmeldelse.
 • Cocker spaniel valper 2017.
 • Alpene østerrike.
 • 2 euro portugal 2002.
 • Bionicle series.
 • The box drammen bord.
 • Dansscholen groningen.
 • Tageslängen schweden.
 • Selvstimulering hos små barn.
 • Bbs replica felger.
 • Küchen palast gelsenkirchen.
 • Refleksvest 2 år.
 • Oslo hundeskole bergen.
 • Leopard gecko terrarium.
 • Sprett yoghurt uten.
 • Blodblemme inni munnen.
 • Nyheter på cmore.
 • Håndgripelig kryssord.
 • Gamla pelargonsorter.
 • Losby gods cafe.
 • App angst.
 • Svart bestikk kremmerhuset.
 • Bitterfeld wolfen einwohner 2017.
 • Christopher columbus biography.
 • Wellensittich haltung.
 • Flügelhorn noten kostenlos.
 • Soft alpakka strikkefasthet.
 • Flygt kloakkpumper.